dijous, 12 de setembre del 2019

3a edició del Natura ús o abús


 1a Edició 1976

 2a Edició 1988

L’Institut d’Estudis Catalans ha presentat el web Natura ús o abús*  que es pot considerar la 3a edició (2018) del llibre publicat per primera vegada l’any 1976 Natura ús o abús? EI llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans. El format triat per a l'edició, el web, s’ajusta més a la realitat socioambiental i sostenibilista actual segons l’equip que l’ha coordinat, Ramon Folch, Josep Peñuelas i David Serrat. Es presenta un sumari amb apartats consultables, de nova redacció i molts amb una nova estructura, no tant de denúncia, sinó més de propostes genèriques a tenir en compte en la gestió del patrimoni natural amb un enfocament ambiental i social més ampli i no tan dirigides als naturalistes. En el web també es poden consultar les edicions anteriors digitalitzades, la del 1976 i la del 1988.
Tant a la primera edició, com a la segona, es deia, parlant dels Vallesos, l'Occidental i l'Oriental, que "la plana no és una zona particularment notable des del punt de vista biològic i geològic" la qual cosa no havia impedit de ser "una contrada acollidora" a la qual “donava bo de viure”. És per això que, passats els anys, els municipis no han fet més que créixer. La demanda de sòl urbanitzable només s’ha vist aturada per la greu crisi econòmica. Ara aquesta demanda pot tornar a créixer, com és creixent la demanda de serveis, i respecte del territori, en el cas de Cardedeu, la mobilitat Nord-Sud, la qual cosa passaria pel disseny d’un nou vial. El POUM vigent en contempla la solució però alguns sectors la consideren poc adequada. Caldrà esperar solucions tècniques millors que minimitzin l’impacte sobre el territori i que no generin més pressió urbanística.
Ah!!! A les dues edicions també es repetia que el Vallès era un exemple d’"immolació irresponsable d'un medi natural sàviament humanitzat”. 
Text publicat a la revista El Nas de Cardedeu juny 2019