dimarts, 21 d’abril del 2015

Coses d’urbanisme

Els governs municipals dels pobles i ciutats, d’acord amb el que prescriuen les lleis, elaboren el seu pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) un instrument que regula l’ordenació urbanística del territori i que estableix la normativa pel que fa a la classificació del sòl i del model d’implantació urbana i quines pautes caldrà seguir per al desenvolupament urbanístic.
El desembre del 2000, 68 ciutadans de Cardedeu debateren els punts clau que caldria tenir en compte en la revisió del que aleshores s’anomenava Pla General d’Ordenació Urbanístca (PGOU) aprovat el 1984. La tria dels 68 participants es va fer a l’atzar, dins el padró municipal. Reberen informació de tècnics i d’entitats de la vila, i el debat es desenvolupà mitjançant la constitució de Consells ciutadans, mètode sociològic de democràcia directa, dirigit pel departament d'anàlisi política de la Universitat Autònoma.
Les conclusions que es van lliurar als redactors del POUM eren, resumides: els cardedeuencs i cardedeuenques volien un POUM que permetés un creixement controlat i sostenible de la població, la revitalització del centre urbà, les millores dels vials per als vianants i ciclistes, la construcció d’equipaments, etc.
El POUM vigent a Cardedeu va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme el 31 de maig del 2007, fa per tant gairebé vuit anys. És inversemblant que des de l’inici de l’actual mandat municipal, i durant aquests quatre anys de mandat, s'hagin fet una gran quantitat de modificacions del POUM en un moment en el qual, malauradament,  l'urbanisme i l'edificació es troben en els nivells més baixos de la història. Tan necessaris són aquests canvis? Si el govern dels municipis ha d'estar al servei dels vilatans, un es pregunta quina demanda social hi ha hagut perquè es fessin? Que se sàpiga cap.
És evident que tot respon a una manera de governar, o per al bé dels ciutadans o per als qui poden sortir beneficiats amb aquests canvis. Tampoc no s’entén que en el nostre Ajuntament, en el moment de menys activitat, pel que fa a l'urbanisme i a l'edificació, la plantilla de tècnics de l'àrea territorial hagi estat la més ben dotada.
Text publicat a la revista El Nas de Cardedeu març 2015